Die NG gemeente Brackenfell-Proteahoogte 4 Maart 1987

Op 4 Maart 1987 kom die lidmate van wyk B van Heidekoppie in die saal van die Laerskool Bastion bymekaar en besluit om af te stig as die gemeente Brackenfell-Proteahoogte. Die eerste erediens word op Sondag 8 Maart 1987 in die saal van die Laerskool Bastion gehou. Dieselfde aand word ds Jos van der Merwe van Heidekoppie as die eerste leraar van die gemeente beroep. Op 22 Maart 1987 word hy ontvang en bevestig. Op 29 Julie 1987 ontvang die gemeente sy bruidskat naamlik ‘n erf in Heuwelstraat van tienduisend vierkante meter met ‘n verband van R100 000. Hulle ontvang ook R15 000 kontant om die gemeente aan die gang te kry. Op 26 Februarie 1989 word die eerste sooi gespit vir die kerksentrum en op 29 April 1990 word die gemeentesentrum ingewy.

Die NG Kerk in Brackenfell

Die ontstaan, Stigting en Ontwikkelingsgeskiedenis Tot voor die Afstigting van die NG Gemeente Brackenfell-Proteahoogte op 4 Maart 1987

Die geskiedenis van hierdie gemeente is so nou verweef met die geskiedenis van die gemeentes Heidekoppie, Brackenfell Moedergemeente, Kuilsrivier en Durbanville dat ons eers hul verhaal sal moet vertel.

Na die afstigting van Stellenbosch in 1686 vanaf Kaapstad sou dit ‘n honderd en veertig jaar duur voordat die volgende gemeente in hierdie omgewing gestig word, die huidige Durbanville. Die gemeente Tijgerberg, soos die NG gemeente Durbanville, aanvanklik genoem is, was slegs die sewentiende gemeente in Suid-Afrika toe dit op 6 Augustus 1826 van Kaapstad, Malmesbury en Paarl afstig. Die dorp Durbanville het nog tot 1836 as Pampoenkraal bekend gestaan. Later was die gemeente as D’Urban bekend en nog later die huidige Durbanville. Die plase in die omgewing dus ook Kruispad en Stellenberg het onder die nuwe gemeente geressorteer.

Op 20 Januarie 1903 stig Kuilsrivier van Durbanville af en weereens verwissel die lidmate van gemeente, Brackenfell word ‘n wyk van die NG Gemeente Kuilsrivier. Kraaifontein bly egter ‘n wyk van die Durbanville gemeente.

Op 12 April 1944 is ‘n stigtingsvergadering in die C J V Saal in Brackenfell gehou met die oog op afstigting sodat hierdie twee afgeleë wyke (Brackenfell en Kraaifontein) beter bearbei kon word. So is dan die NG Gemeente Kruispad in 1944 gestig. Die nuwe gemeente het sowat 500 lidmate getel en dit was duidelik dat daar ‘n moeilike finansiële opdraand voorlê. Die eerste leraar, ds S P Malan, is vanaf Kuruman beroep. Die gemeente was amper ‘n jaar oud toe hulle ds S P Malan in Maart 1945 langs die Ou Paarlpad ontmoet. Die twee aparte wyke het die werk in die gemeente baie bemoeilik want alles moes eenvoudig in duplikaat gedoen word. Daarom is die Ring van Stellenbosch gevra om die twee wyke in afsonderlike gemeentes af te stig aangesien die snelle groei dit moontlik gemaak het. Op 5 Junie 1948 het die kerkraad besluit dat die N G Gemeente Kraaifontein sal afstig. Brackenfell het die naam N G Gemeente Kruispad behou. Albei gemeentes het spoedig weer om en by 500 lidmate getel. Gedurende 1978 word die NG Gemeente Kruispad se naam verander na die N G Moedergemeente Brackenfell.

Die saal wat die gemeente van die C J V present gekry het, is tot ‘n netjiese en gerieflike plek van aanbidding verbou en verfraai. Die ywerige jongmense het ook ‘n orrel en klavier aan die gemeente geskenk. Deur hartlike samewerking en ‘n jaarlikse toelae uit die Hulpbehoewende Gemeentefonds kon die gemeente darem kop bo water hou en nog skuld afbetaal. Hulle het met ‘n bruidskat van £1 000 (R2 000) van Kuilsrivier begin en in 1949 besit hulle ‘n pastorie op 1½ morg en ‘n doeltreffende kerksaal waarop daar £2500 (R5 000) skuld rus. Maar die gemeente wou ‘n kerk hê. Die gewone inkomste was nie toereikend genoeg om dadelik een te bou nie. Op ‘n gemeentevergadering word eenparig besluit om geld te leen en 27½ morg van die ou plaas Kruispad aan te koop en dit as ‘n dorp aan te lê. Die hoeksteen van die kerk is op 3 Mei 1969 deur ds S P Malan gelê. (1 Pet. 2:4). Op 16 Julie 1970 is ds S P Malan skielik oorlede. Hy was vir 18 jaar, vanaf November 1949 tot November 1967, voorsitter van die skoolkomitee en het hom beywer vir beter onderwys fasiliteite in Brackenfell. Vir baie jare was hy ook een van Brackenfell se verteenwoordigers op die Skoolraad van Stellenbosch en het op hierdie Raad gedien tot sy dood.

Die gemeente Heidekoppie het in 1981 van Brackenfell Moedergemeente afgestig. Aanvanklik sou die gemeente as Brackenfell-Suid bekend gestaan het, maar daar is daarteen besluit en die naam Heidekoppie is aanvaar. Die gemeente het aanvanklik in ‘n sentrum vergader. Hierdie gebou is geleidelik omskep om meer soos ‘n tradisionele kerkgebou te lyk deur byvoorbeeld ‘n klok by te voeg. Die eerste predikant was ds H H Vollgraaff. In 1985 is ‘n tweede predikantspos geskep wat deur ds J van der Merwe gevul is. In 1987 het ‘n gedeelte van Heidekoppie afgestig om die nuwe gemeente Proteahoogte te vorm en ds Van der Merwe het die nuwe gemeente se eerste predikant geword, terwyl ds. Vollgraaff by Heidekoppie gebly het. In 1992 het Heidekoppie weer ‘n tweede predikantspos geskep wat deur ds F J Preiss gevul is. Ds Vollgraaff het in Mei 1997 afgetree en sy plek is deur ds J Hendricks van Vredendal-Wes gevul.

Die aanvanklike N G Gemeente Kruispad met slegs 500 lidmate het nou (2000) na 56 jaar gegroei tot vier gemeentes met nege leraars en bykans 12 000 lidmate. Die huidige stand van lidmate per gemeente is as volg:
N G KERK LIDMATE BRACKENFELL GEMEENTE DOOP BELYDEND TOTAAL MOEDERGEMEENTE 1 246 3 655 4 901 BRACKENFELL-WES 771 1 766 2 537 PROTEAHOOGTE 711 1 528 2 239 HEIDEKOPPIE 701 1 322 2 023 TOTAAL 3 429 8 271 11 700

Bylae

DIE WOONGEBIED PROTEAHOOGTE WAS DEUR DIE JARE DEEL VAN DIE VOLGENDE GEMEENTES EN IS GEVOLGLIK DEUR DIE ONDERSKEIE GEMEENTES SE LERAARS BEDIEN.

Deel van Kaapstad vanaf 23 08 1665 Johannes van Arckel 23 08 1665 – 1666 Johannes de Vooght 26 02 1666 – 23 11 1666 Johannes Petrus Wachtendorp 1666 – 1667 Adrianus de Vooght 1667 – 1674 Rudolphus Meerlandt 1674 – 1675 Petrus Hulzenaar 1679 – 1677 Johannes Overney 1678 – 1687
Deel van Stellenbosch vanaf 13 10 1686
Deel van Tijgerberg (later D’Urban tans Durbanville) vanaf 06 08 1826 J Edgar 26 05 1828 – 1930 J J Beck 1834 – 1886 A D Lückhoff 1886 – 1904
Deel van Kuilsrivier vanaf 20 01 1903 H D van Broekhuizen 13 08 1903 – 27 12 1906 H J Pienaar 11 03 1907 – 16 10 1911 A J van Wijk 16 02 1912 – 16 06 1919 J A Koch 02 02 1920 – 29 11 1923 J P Kriel 11 12 1924 – 01 06 1937 P W J van Jaarsveld 30 10 1937 – 24 05 1943 J H Lange 02 10 1943 – 12 07 1948
Deel van Kruispad vanaf 12 04 1944 (Brackenfell Moedergemeente sedert 1978) S P Malan 24 03 1945 – 16 07 1970 C J Prins 19 01 1971 – 28 04 1974 H B Heymans 20 10 1973 – 11 05 1977 W F Vermaak 22 11 1974 – 31 03 1983 D J Warnich 10 1977 – 31 03 1989
Deel van Heidekoppie vanaf 1981 H H Vollgraaff 1981 – 06 05 1997 J van der Merwe 1985 – 04 03 1987
Brackenfell-Proteahoogte gemeente vanaf 04 03 1987 J van der Merwe 22 03 1987 – 01 1993 L Neethling (Polisiekapelaan) 1990 – 1991 H J G van Heerden (do.) 06 1991 – T Nel 1992 – H F Prins 25 07 1993 – 2013 – H J Strydom 07 03 1997 – 31 12 2000 S Louw (proponent) T Germishuys 01 08 2001 – 30 04 2009 – Ds. S Louw 01/08/2009 – Ds. C Botha 01/03/2014 – J Theron (proponent) 01/01/2014 – 09/2014.

Gereelde Vrae

Lees meer oor die onderstaande vrae, of vir verdere navrae kontak gerus ons kerkkantoor op 021 982 1041 of epos kkantoor@proteahoogte.co.za.

 1. LIDMAATSKAP

  Baie welkom by Proteahoogte gemeente, ons hoop dat jy sommer baie vinnig tuis sal voel by ons gemeente.

  Ons het ‘n bietjie inligting bymekaar gesit oor die gemeente, gaan lees gerus meer.

  Ons vra dat jy asb. die onderstaande vorm invul, jy kan een van twee opsies volg:

  • Laai vorm af en handig by kerk Kantoor in.
  • Jy kan selfs dit in die kollektebordjie gooi.

  Die kerk kantoor sal jou kontak sodra ons hierdie vorm ontvang en verwerk het. Intussen is jy welkom om elke Sondag na die familiediens saam koffie en tee te geniet.

 2. OMGEEGROEPE

  As ‘n gemeente wil ons graag almal aanmoedig om deel te wees van ‘n omgeegroep. Elke persoon het die behoefte om aan iets of êrens te behoort. Binne in die kerk bied die omgeegroepe elke individu hierdie geleentheid.

  Die volgende eienskappe is dan ook deel van die Omgeegroep bediening:

  • Deel van die Woord
  • Deel word van die groep
  • Groei binne in die groep
  • Bande smee
  • Ondersteuning en versterking
  • Vriende, samesyn en die bevordering van die Liggaam van Christus

  Om uit te vind watter omgeegroep jou profiel en behoeftes die beste pas kontak Christo by 084 490 0923 vir meer inligting.

 3. EK WIL GRAAG TROU

  Baie geluk met hierdie spesiale stap in jou lewensverhaal. Die huwelik is een van die mees verrykende verhoudings wat jy ooit sal hê. Daarom is vir ons baie belangrik om ‘n pad te stap saam met elke voornemende huwelik paartjie, om seker te maak dat jy en jou huweliksmaat toegerus is vir julle huwelik.

  Ons leraars bied voorhuwelikse klasse aan waar jy meer oor jouself en jou voornemende huwelik maat sal leer. Om ‘n afspraak met ons leraar te maak kontak gerus ontvangs by die kerk kantoor by 021 982 1041.

  Vir meer inligting rondom die kostes verbonde aan die kerksaal te huur, kontak gerus ons koster, Suzette Maree.

 4. DOOP

  Wat ‘n voorreg om jou klein kindjie voor God te bring en te beloof om hom of haar met God se lering groot te maak. Dit is ‘n baie spesiale geleentheid wat ons gemeente op die eerste Sondag van elke maand vier.

  Hoe werk die doop gesprek

  Die leraar wat die spesifieke Sondag gaan doop sal met die Skakelbeampte reël om u te kontak ‘n paar dae voor die Donderdagaand om by die Kerkkantoor te vergader saam met al die ander doop egpare. Daar word die doopgesprek as groep behandel wat doop egpare op hul gemak plaas en sommer die kans gee om mekaar beter te leer ken.

  Op watter ouderdom doop ‘n mens?

  Dit hang van ouers af –ouderdom is nie ter sprake nie.

  Ons is gemeentelede maar wil graag by ‘n ander gemeente laat doop

  Die doop gesprek moet nog steeds by ons gedoen word. Die leraar wat die gesprek gevoer het sal dan ‘n toestemmingsbrief rig aan die leraars van die Gemeente waar die doop gaan plaasvind, wat die egpaar dan saamneem. Die Gemeente waar die doop gaan plaasvind sal dan die Maandag die kleinding op hul register plaas en dan oorplaas na ons Gemeente toe.

  Indien julle graag in Proteahoogte wil doop vra ons dat jy die vorm invul en stuur na kkantoor@proteahoogte.co.za.

 5. BEGRAFNIS

  Ons kantoor personeel, gaan graag die ekstra myl om jou en jou gesin gedurende hierdie tyd van afskeid te ondersteun.

  As jy ‘n begrafnis moet reël kontak gerus vir ontvangs by ons kerk kantoor vir verdere inligting. Die  kantoor nommer is 021 982 1041.

  As u besoek van ons leraars verlang gedurende hierdie tyd, skakel hulle gerus.